17.03.2013

Ştefan Augustin Doinaş
LOCUL-NELOC


Ca lui Achile-n călcîi, ca pe spatele

invulnerabil, sub frunză, o pată :
- aşa străluceşte din marele Tot
un fragment ispitind, parcă, lancea.

Mistic deschisă sub ceruri - sensibila

zonă e zilnic rănită : o floare-i
de-ajuns, un cuvînt ; uneori sub sărut
se destramă ţesuturi plăpînde.

Har şi-ntîmplări se strecoară prin platoşă ;

morţii înscriu tatuaje postume ;
şi chiar un sigiliu de lună pe lac
e adesea mai vînăt ca lacul.

Zeii nicicînd nu se-amestecă : ordinul

lor e ferit. Însă lasă copiii
să smulgă aripile muştei, privesc
din paragina imnelor jocul.

Unde - aici, nicăieri, pretutindenea -

unde loveşte săgeata ? Prin ochii
bărbaţilor trece un licăr sprinţar,
dar privirea-n adînc este oarbă.

Zodia însăşi presimte, şi leapădă

naşteri teribile, corpuri cu zale
de solzi - nici reptile, nici peşti - micşorînd
suprafaţa dolentă a lumii.

Poate...Dar locul-neloc, epiderma de

suflete - veşnic pe rug - a Fiinţei
rămîne egală cu sine : organ
fioros care-şi cîntă extazul.THE PLACE-NON PLACE


Like in Achille's heel, like on

the invulnerable back, under the leaf, a spot :
- so is shining from the great All
a piece tempting, perhaps, the spear.

Mystically open under the sky - the sensitive

area is daily wounded : a flower's
enough, a word, sometimes under the kiss
delicate tissues are fraying out.

Grace and events slip through the armor ;

the dead sign posthumous tattoos ;
even the seal of the moon on the water
is often more livid than the lake.

Gods never mix - their order

is protected. But they let the children
tear off the wings of the fly, watch
from the ruin of the hymns their playing.

Where - here, nowhere, everywhere -

where the arrow will strike ? Through the eyes
of men passes a playful sparkle,
but the look in the depth is blind.

The fate feels itself, and cast away

terrible births - bodies with armor
of scales - nor reptils or fishes - reducing
the painful area of the world.

Maybe...But the place-non place, the epiderms

of souls - forever at the stake - of the Being
remains equal to itself : ferocious
organ that its ecstasy sings.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...