31.07.2012

Eugen Jebeleanu

 


ÎN VÎRFUL INIMII

Lacrimile copacilor nu pot să cadă
decît dacă le culeg în pumnii mei.
Cine are urechi, cu ele o să vadă
prin ochii pisicii fără clopoţei.

Umblu în vîrful inimii să nu fiu auzit
dar bătăile sale mă dau de gol,
încît lacrimile din pumn mi-au căzut rostogol
şi pădurea e acum un rîu liniştit.


ON TIP OF THE HEART

The tears of the trees can  fall
only if I gather them in my fists.
Who has ears, with them will see
through the eyes of the cat without bells.

I walk in tip of my heart not to be heard
but its beatings give me away,
so that the tears in my fists have rolled
and the woods is now a quiet river.

29.07.2012

Emil BottaLA FRUMUSEŢEA EI

Dincolo erai de clarul stelelor
şi luna, sfioasă, te urma.
O, cu mult mi frumoasă era
cristalina, lacrima ta !

Fereastra ştie cum ardeai,
ca un lan, ca un val te legănai,
dogoritoru-mi braţ, cum te frîngea,
ca o azimă, aşa te frîngea.

Prin părul tău tremurător
trece temătoare Primăvara.
Încă departe-i Vara. Toamna greu
ca un aur pe frunte-ţi va sta.

Şi Iarnă cîndva de vei fi,
mă voi înfăşura în frigul tău ;
ci fii Primăvară mereu, 
strălucitoare, fii limpede zi.


TO HER BEAUTY

You were beyond the clear of the stars
and the moon, shy, was following you.
Oh, most beautiful was
as clear as crystal your tear !

The window knows how you were burning,
like a field, like a wave you were swinging,
my hot arm, it was breaking you
as you were an azym , so it was breaking you.

Through your shivering hair
timidly the Spring is passing.
The Summer is still far. The Autumn heavily
like a gold will stay upon your forehead.

And if you  ever will be Winter,
I shall wrap up in your cold ;
let you be Spring forever,
brilliant, be a clear day. 

28.07.2012

Elena Armenescu

 


UNDE NIMENI NU ÎNTREABĂ

Aici, este un timp şi un loc
Unde nimeni nu întreabă
De casa sufletului

I s-o fi spart un geam, ultimul uragan ia smuls acoperişul ?
Camera de primit oaspeţi
În jilţurile înserării
La rotunda masă
A ducerii în întrebare şi uimire
Se mai deschide ?


WHERE NOBODY ASKS

Here is a time and a place
Where nobody asks
Of the house of the soul.

Has a window of it broken, has  the last hurricane snatched its roof ?
The room where the guests are received
In the arm chairs of the evening
At the round table
Of  leading into question and wonder
Is it still opened ?

27.07.2012

Aurel Rău

  


NAŞTEREA PERLEI

La firul dur de nisip,
la firul dur de nisip al zilelor şi nopţilor
în carne, ca un glonţ,

strop de gheaţă se face lacrima,
glob ceresc minim gheaţa - iar farul strigă,
marea leagănă.


THE BIRTH OF THE PEARL

With the hard grain of sand,
with the hard grain of sand of the days and nights
in the flesh, like a bullet,

the tear turns into a drop of ice,
little celestial vault the ice - and the beacon is calling,
the sea is waving. 

26.07.2012

Elena Liliana PopescuCÎNT DE IUBIRE

Aşezaţi la masa Tăcerii
în regatul necunoscut
Poeţii frîng pentru noi
pîine curată
stropită
de roua cerească.

Morţii cu morţii, se spune,
şi viii cu viii !
Dar ştim noi oare
care sunt morţii 
şi care sunt viii ?

Un Poet mai mult 
dincolo...
Un Poet mai puţin 
aici...

La plecarea în regatul tăcut
Poetul ne lasă 
un cînt de Iubire
necunoscut...


SONG OF LOVE

Seated at the table of Silence
in the unknown kingdom
the Poets break for us
clean bread
sprinkled
with heavenly dew.

Let the dead bury the dead, it is told,
and the living lead a gay life !
But do we really know
who are the dead
and who are the living ?

A Poet more 
on the other side...
A Poet less
here...

At his departure in the silent kingdom
the Poet leaves us
A song of Love
unknown...

25.07.2012

Alexandru Andriţoiu

  Photobucket


DE DRAGOSTE

O, mai cu seamă seara te iubesc,
cînd lucrurile par nedesluşite,
cînd porţile se-nchid c-un ritm firesc
şi iedera începe să palpite,

cînd arborii-s mai tainici şi mai mari
şi cînd se-aud fîntînile mai bine,
îmbucură-mă ! Fie să apari,
chiar de vei trece-n oră fără mine.

Arată-mi-te iarăşi respirînd
ca apele de lună îmbiate.
Un strop de mări în ochi mi s-a răsfrînt,
căci mări şi lacrimi sunt la fel, sărate.

Adu-ţi aminte de un biet dactil,
de un fragment fragil de poezie
pe care ţi l-am strecurat, subtil,
pe un pătrat lunatic de hîrtie.

E seara dulce ca un elixir
şi arborii par turnuri lungi de pace,
iar cerul, ca hlamida de emir,
mai străluceşte, vrînd să ne împace.

O, mai cu seamă seara te iubesc,
femeie, ce-ai rămas, în ani, departe.
Citesc şi mă citeşti, şi te citesc,
şi-mi stai ca semnul de mătase-n carte.


OF LOVE

Oh, especially in the evening I love you,
when  the things become unclear,
when the gates are naturally  closing 
and the ivy begins to thrill,

when the trees are misteryous and higher
and the fountains are better heard ,
cheer me up ! May you appear,
even if you will pass in time without me.

Show you to me again breathing
like the water lured by the moon.
A drop of sea  has reflected in my eyes,
because seas and tears are salty.

Recall in your mind a poor dactyl
a frail piece of poetry
which I have subtly slipped to you
on a moony square of paper.

The evening is sweet like a balm
and the trees look like high towers of peace,
and the sky, like the mantle of a king,
is still shinning, to comfort us.

Oh, especially in the evening I love you,
women who has remained, for years, far away.
I read and you read me, and I read you,
and you stay like a silk marker in my book..

24.07.2012

Daniel Drăgan

 painting shadows, african trees, african tree paintings, south african women painters, south african oil painting


UMBRA

Cuvintele au umbra
ca pietrele de hotar
ca arborii şi viţa de vie
ca adevărul
dincolo de care

e încă ceva.


THE SHADOW

The shadow of the words
is  like that of the border stones
like that of the trees and vine
like that of the truth
beyound which

there is still something.

18.07.2012

Geo Bogza

 


ORICE OM

Orice om pe care nu pot să-l iubesc este pentru mine
un izvor de adîncă tristeţe.

Orice om pe care l-am iubit şi nu pot să-l mai iubesc,
înseamnă pentru mine un pas spre moarte.

Atunci cînd n-am să mai pot iubi pe nimeni, am să mor.

Voi care ştiţi că meritaţi dragostea mea, aveţi grijă să nu mă ucideţi.


EVERY PEOPLE

Every people who I can not love is for me a spring of deep sadness.

Every people who I loved and I can not love anymore,
means for me a step to death.

When I shall not be able to love anybody, I shall die.

You, who know that you deserve my love, be careful not to kill me.

17.07.2012

Ilinca Bernea

  


FLUTURE DE NOAPTE

Sunt nopţi în care te ajung din urmă sărutările mele proscrise
Ni se lovesc sufletele de trupuri şi de marginile abrupte ale clipelor
E prea mult zgomot ca să putem evada
E prea puţină lumină ca să vedem unul prin altul...
Habar nu am ce ar putea însemna Absolutul
Eşti ultimul meu refugiu printre atîtea spaime fără nume
Iar  eu nu mai sunt decît mlaştina în care se zbate năluca dorinţelor
Şi fluturele de noapte care-şi zdrobeşte aripile în singurătatea ta.


NIGHT BUTTERFLY

There are nights when my proscribed kisses come up with you
Our souls strike against our bodies and against the steep edge of the moments
It is too much noise to be able to escape
It is too little light to see one through another...
I do not know  what the Absolute could mean
You are my last shelter among so many fears without a name
And I am only the swamp where the ghost of the desires are struggling
And the night butterfly that is breaking its wings inside your loneliness.

16.07.2012

Miron Radu Paraschivescu


UNEI FLORI

Cine-o trăi în tine , floare dragă,
A cui e vrerea ce prin tine suie,
Iar mîinii ce-o veni să te culeagă,
Făptura ta, de dorul cui să-i spuie ?

Corola doar îţi dovedeşte harul :
Inel logodnei soarelui cu tina,
Cînd demiurgul tău e grădinarul
Şi solul nunţii tale e albina.

Frumoasă ca o faptă inutilă,
Vrei doar să fii, şi-apoi să pieri, o floare,
Sau tu exprimi nevolnica argilă
Coruptă în mireasmă şi culoare ?


TO A FLOWER

Who is living inside you, dear flower,
Whose is the will rising through you,
And to the hand that will come to gather you,
Of whose desire you would speak ?

Your corolla is witness for your grace :
Engagement ring of  sun and earth,
Your demiurge is the gardner
And of your wedding herald is the bee.

Beautiful like an useless deed,
You want only to be, and then to die, oh flower,
Or  are you  expressing the unwilling clay
depraved into scent and colour ?

15.07.2012

Geo Dumitrescu

                                                     

AR FI BINE SĂ UIŢI

- Ar fi bine s-o uiţi ! îi spuneam inimii,
uit-o, îţi spun ! îi strigam furios,
aşeată lespezi înalte de linişte în urma ei,
uit-o, suflînd încet, dă zbor păpădiei suave
pierzînd-o lin, înadins, peste garduri străine...
- Uşor de zis ! mia răspuns - nicicînd
n-a fost dat nimănui a uita focul
în care piere arzînd.

- Uitaţi-o ! le strig ochilor - pentru Dumnezeu,
alungaţi-o din lacrimă şi din lumină,
uitaţi-o, vă spun !
- Eram nişte cratere stinse, mi-au spus, lumina
nu mai găsea drumul spre noi.
Ca nişte afumate răni de glonţ,
spre lume aţinteam
sticloase întrebări încremenite. Doar ea,
buzele ei, aburind uşor geamul subţire, uscat,
lumini reaprinse în ferestrele reci. Doar ea -
lumini fierbinţi, în mijlocul cărora,
tolănită, domneşte.
Nu-ncerca, n-ai cum so alungi, orb vei rămîne -
alungă-ţi ochii, lumina, 
căci numai o dată cu noi
va pleca şi ea de la tine.

- Uitaţi-o, uitaţi-o ! le strig speriat mîinilor,
uitaţi-o, voi, ciudate vietăţi electrice,
liniştitele mele unelte :
de-acum înainte, cuprindeţi văzduhul în braţe,
hărăziţi mîngîieri doar obrazului pufos
al poamelor, al pruncilor,
doar întinderii albe a hîrtiei,
şi rotunjiţi-vă palmele în jurul mărului
şi-al portocalei,
deacum înainte, cuprindeţi de mijloc
doar arborele din drum, tăcut şi statornic.

- Uit-o şi tu ! îi strig sîngelui,
întoarce-te acasă, prostule, adună-ţi apele
în matca lor veche şi, cîntînd,
lasă unda să-ţi joace în voie
pe prundurile multicolore ale vieţii...
- Zadarnic, zadarnic ! îmi spune,
nai cum să-ntorci, nu mai poţi alege
unda grăbită a rîului
din vînătul val nestatornic al mării
în care s-a pierdut fără urmă...

- Uit-o ! îmi strig disperat mie însumi,
fugi, goneşte, scapără-ţi paşii
departe spre zare, încotro vezi cu ochii,
fugi, nu te mai uita în urmă,
azvîrle peste umăr pieptenele : 
dese păduri înalte s-or aşterne
între tine şi ea ;
fugi, azvîrle oglinda : lacul întins,
cu nemărginirea-i de ape, va îneca
amintirea ei...

Fug, alerg...Zadarnic alerg, o, zadarnic :
oglinda umedă a lacului
cu ochii ei calzi, luminoş,i mă priveşte,
iar şoapta pădurii adînci mă tot cheamă
cu glasul, cu vorbele ei,
şi toţi arborii, arborii dragi, spre mine întind,
o, arborii mereu spre mine întind
braţele ei.


IT WOULD BE BETTER FOR YOU TO FORGET

- It would be better for you to forget her ! I told to my heart,
forget her, I demand you ! I was furiously crying,
put high flags of silence behind her,
forget her, slowly blowing, make fly the gentle dandelion
losing it, on purpose, over foreign fences...
- Easy to say ! it answered to me - never
it was given to anyone to forget the fire
in which he dies burning.

- Forget her ! I cry to my eyes  for God' sake,
send her away from my tear and from my light,
forget her, I demand you !
- We were some extinguished craters, they told me, the light
no more was founding its way toward us.
Like some smoked bullet wounds,
to the world we were aiming
glassy still questions. Only her,
her lips, gently steaming the thin dried glass, 
has lighted the cold windows. Only her -
hot lights, in the middle of which,
lying down, is reigning.
Do not try, you can not sand her away, you will become blind -
send away your eyes, your light,
because only together with us
she will go away from you.

- Forget her, forget her ! I cry frightened to my hends,
forget her, you, strange electric beeings,
my quiet tools :
from now, you must hug the air,
give strokings only to the fluffy cheek
of the fruits, of the babies,
only to the white stretch of the paper,
and round your palms around the apple
and around the orange,
from now, embrace
only the tree on the road, steadfast and silent.

- Forget her ! I cry to my blood,
come back home, you fool, gather your waters
in their old bed and, singing,
let your wave to freely play
on the many-colour gravels of the life...
- In vain, in vain ! it told me,
you can not turn, you can not choose
the hasty wave of the river
from the grey inconstant wave of the sea
where it has lost itself without a trace...

- Forget her, I disperately cry to myself,
run, run, hurry up your steps
far away to the horizon, as far as you see,
run, do not look back,
throw over your shoulder the comb :
thick tall woods will grow
between you and her ;
run, throw the glass : the stretched lake, 
with its vastness of water, will drown
her memory. 

I am running...In vain I am running, oh, in vain :
the wet mirror of the lake
with her warm and bright eyes looks at me,
and the whisper of the deep woods ceaselessly calls me
with her voice, with her words,
and all the trees, my dear trees, hold towards me,
oh, the trees continuously hold towards me
her arms.

14.07.2012

A. E. Baconsky

                    MEDITAŢIE ÎN RITM DE MAREE

Numai tăcînd şi gîndindu-te singur la toate,
ajungi să-n-ţelegi că din tot ce-ai fi vrut prea puţine rămîn lîngă tine,
numai văzînd cum se-aprind şi se sting noaptea toate cărările tale greşite - numai lăsînd
să te-nvăluie pulberea lor vei ajunge să ştii
că regretul e şarpele galben pe care-ntr-un vis
îl auzeai ca pe-un rîu adormind la picioarele tale,
adormind şi trezindu-se iar. Fără cuvînt, fără strigăt :
drumul pe care-ai umblat, ori că-l strigi, ori că-l fluieri,
nu se va-ntoarce la tine ; ghemul lui negru şi brun
cineva la zvîrlit în ocean. Decît orice părere de rău
e mai bună tăcerea. Numai tăcînd şi gîndindu-te singur
ajungi să-nţelegi că trecutul e-o casă pustie, pentru toate
păcatele tale izbăvirea e numai în timp. Linişte-n urmă !
Totul e numai acolo-nainte, totul e-n faţă. Aleargă uitînd,
ceea ce nu vei uita va veni după tine odată cu turma
de cerbi străvezii, care sunt poate visele tale.
Totul e doar înainte, totul sunt anii
care ard şi te-ntîmpină-n cale.


MEDITATION AT PEACE OF TIDE

Only keeping silent and thinking alone at everything,
you get undrestand that from everything you want a few things will stay with you,
only seeing how your wrong paths are lighting and extinguishing at night - only leting you
to be wrapped by their dust you will get know
that the regret is the yellow snake that in a dream
you heard like a river sleeping at your feet,
sleeping and weaking again. Without a word, without a call : 
the road on which you have walked, no matter you call, or whistle,
will not return to you ; its black and brown ball 
someone has thrown in the ocean. Than any regret
the silence is better. Only keeping silent and thinking alone
you get understand that the past is a desert house, for all 
your sins the salvation is only in time. Silence behind !
Everything is there forward, everything is in front of us. Run forgetting,
what you will not forget will come behind you together with the flock
of translucent deer, which are, perhaps, your dreams.
Everything is only forward, everything are the years
which are burning and welcome you.

13.07.2012

Alecu Ivan Ghilia

  


SUNTEM ROŞII DE SOARE 

Suntem roşii de soare, roşii de sînge, roşii de dragoste,
mistuiţi în vîlvătăi, arzînd la jug, arzînd pe
rugul amurgurilor, roşii de nestare,

albaştri de lună, albaştri de ape curgătoare, albaştri
de munţi, albaştri de dor,

negri de fumul bătăliilor, de pămînt, de arsură de mină
unde ne-a orbit întunericul, de silă şi de supunere,
de blestem, de moarte, de cîte ni se pun în spate
fără să fim întrebaţi,
de noroi, de Apocalipsa zilei de apoi.,

suntem verzi de iarbă, de ochii Zeiţei care ne-au trădat,
de cărare, de pădurile pe care le purtam în spinare,
de haiducie, de pofta de-a
zburda din copilărie, pe cînd lumea era
mică şi nu era atîta grabă de-alergare
şi-atîta treabă şi omul mai
stătea pe lîngă noi,
uitîndu-se încolo,
pe dealuri,
degeaba.

Nurlii, nărăvaşi, pătimaşi,
suntem albi de zăpezi , de aripi de păsări,
de pomi înfloriţi, de pleavă, de praf, de
promoroacă şi ceţuri lunare,
înălbiţi de atingerea coapselor zînei
îmbrăcată în fecior de împărat care putea să
înşele atenţia maşterelor mume de zmei dar nu
nu ne putea înşela pe noi, Galben-de-Soare,
atît de galben că-ngălbenea galbenul
părului tău lîngă noi şi pădurile se-ntomnau
arzînd ca făclia gutuilor.


WE ARE RED BECAUSE OF THE SUN

We are red because of the sun, because of the blood, because of love,
melt in flames, burning at yoke, burning on
the pile of the sunsets, red  because of restlessness,

blue because  of the moon, blue because of the running waters, blue
because of the mountains, blue because of yearning,

black because of the smoke of the battles, because  of the earth, because of mine burn
where the dark has blinded us, because of disgust and submission,
because of curse, because of death, because of how many things are put on our back 
without being asked,
because of the mud, because of the Apocalypse day,

we are green because of the grass, because of the godess' eyes that have betraied us,
because of the path, because of the woods we carry on back,
because of outlawry, because of the desire
of romping from our childhood, when the world was
small and it was not so much haste of running
and so much work and the man
was still staying near us,
looking there
over the hills,
to no purpose.

Beautiful, balky, passionate,
we are white because of the snows, because of the wings of the birds,
because of blooming trees, because of  husk, because of dust, because of
hoar frost and because of moon fog,
whitened by the touch of the godess' thighs
dressed as a prince who was able to 
deceive the ogre mothers but was not able to
saddle us, Yellow-like-Sun,
so yellow that was making yellow the yellow
of your hair near us and the woods got autumned
burning like the torch of the quinces.

12.07.2012

Iulian Boldea

                             

PANTEISM

tînărul zeu calcă în picioare roua fragedă a ierbii
mirarea de pe faţa lui eternă ca o rază a unui soare viitor
umbletul său mlădios ce se rostogoleşte alene în undele timpului
şi vocea lui care pipăie depărtările lumii iluminînd visele poeţilor
zîmbetul lui leneş se răsfrînge
în firul de iarbă în grăuntele de nisip în valul seducător şi domol
îmblînzind puterile firii.
nemurirea lui adastă acolo
în friza neterminată
în capitelul cu curbe de marmură graţios încolăcite
ca o rană vie ca un drum neumblat
ca o veşnicie
netrăită.


PANTHEISM

the young god steps on the fresh dew of the grass
the wonder on his eternal face like a ray of a future sun
his supple walking that idly rolls in the waves of the time
and his voice that touches the distances of the world lighting the poets' dreams
his lazy smile reflects
in the grass blade in the sand grain in the fascinating and idle wave
taming the powers of the nature.
his immortality stays there
in the unfinished frieze
in the cap with marble curves gracefully curled
like a living wound like an unwalked road
like an eternity
unlived.

11.07.2012

Bogdan Popescu

                   

REMINISCENŢE

Pietrele toate păreau nişte păsări,
Ce nu se puteau smulge din pămînt.
Crispate-năuntru, răcneau
La mine,
Zburînd în mine, zburînd.

Şi peştii cu ochii rotunzi şi holbaţi
Tot săreau pe pămînt zbătîndu-se-n gol,
Tot săreau înspre mine ; credeau
Că sunt apă, 
Şoptindu-mi mereu că ei mor...

Frunzele coapte se mai uită la mine,
Cu ochiul hipnotic de şarpe stăpîn
Şi caut, şi caut, şi caut
În van,
În van,
Al Lunii trup şi tărîm...

Şi mîini de lilieci ies din pămînt,
Mi se-agaţă în păr,
Şi caut, şi caut, şi caut
În van,
Lacrima florii de măr...

Limbi de şopîrlă crestate în trei
Mă-mbrăţişează în vînt,
În vînt de-adevăr ascuns, ascuns,
Şi-o inimă bate-n pămînt,
Se-aude, se simte sub talpă,
Şi sunt gelos în van
Pe-un sunet de harpă...


REMINISCENCES

All the stones looked like birds
That were not able to tear themeselves out from the earth.
Cramped inside, they were yelling
To me,
Flying inside me, flying...

And round and staring-eyed fishes
Were jumping on ground, struggling in vain,
Were jumping towars me ; they thought
I am water,
Continuously whispering  they are dying.

The ripe leaves look at me,
With their hypnotic eye of a master snake
And I'm seeking, I 'm seeking, I 'm seeking
In vain,
In vain,
For the body and the realm of the Moon...

And hands of bats are coming out from the earth,
They hang in my hair,
And I'm seeking, I'm seeking, I'm seeking 
În vain,
The tear of the apple flower...

Thrice jagged lizard tongues
Hug me in the wind,
In the wind of hidden truth, 
And a heart is beating in the ground,
It is heard, it is felt under my sole,
And I am vainly jealous
With a sound of a harp...

10.07.2012

Ana BlandianaSUFLETUL

Sufletul e ceva în noi
Care nu poate exista în afară.
De cîte ori nu mi s-a întîmplat
Să descopăr
Suflete goale în iarbă trăgînd să moară...
Le luam cu grijă în palmă,
Dar niciodată
Nu găseam destul de repede pe cineva
Să le primească în sine,
Simţeam căuşul palmei gol
Şi-un abur, neatins de frunze, trecea
Bănuitor prin trupul meu.
Sufletul se adăposteşte în noi
De Dumnezeu ?THE SOUL

The soul is something inside us
That can't exist outside.
How many times has happened to me
To discover
Nacked souls which was dying in the grass,
I took them carefully in my palm
But never
I found soon enough someone
To receive them inside,
I felt my palm empty
And a vapour, untouched by the leaves, was passing
Suspicious through my body.
Das the soul shelter itself in side us
From God ?

08.07.2012

Radu Stanca

  


CEA MAI FRUMOASĂ FLOARE

" Ce să-ţi aduc, iubito, de pe mare ? "
O întrebă în şoaptă într-o zi.
" Din insule pierdute-n depărtare
Cea mai frumoasă floare care-o fi. "

Abia se mai zăreşte-acum catargul.
Pe ţărm cu ochii-nchişi şi mîna-n sîn
O fată albă, alb măsoară largul,
Şi-n ochii ei clipeşte-un somn păgîn.

Un an întreg prin insule cu soare
Corabia opri şi strînse-n ea
Morman de flori, căci fiecare floare
Cea mai frumoasă-n felul ei era.

Dar florile, prea multe, într-o seară,
Cu peşti de aur prinşi la subţiori,
Corabia de foc o scufundară,
Şi toţi muriră-ncolăciţi de flori.

Pe ţărm stau două fete-n aşteptare :
" Ce ţi-ai dorit ca dar în acest an ? "
" Nu-mi mai aduc aminte. Mi se pare,
Cea mai frumoasă scoică din ocean. "


THE MOST BEAUTIFUL FLOWER

" What can I bring you, my love, from the sea ? "
He asked her whispering one day.
" From islands lost in the horizon
The most beautiful flower which will be. "

Hardly the mast is  seen this moment.
On the shore, with her hand on  brest
A white girl, whitly looks at the high sea,
And in her eyes is twinkling a heathen sleep.

A full year in sunny islands
The ship has stopped and gathered
Heaps of flowers, because every flower
The most beautiful of its kind was.

But  too many flowers one evening,
With golden fishes caught at underarms,
The ship of fire have dipped,
And everybody died crossed by flowers.

On the shore two girls  are waiting :
" What have you whised as a gift this year for ? "
" I no more remember. I think
The most beautiful shell in the sea. "
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...