30.04.2014

Ana HompotÎN FIECARE ZI

În fiecare zi
Mă apropii de copaci
(Copacii au miezul de frig şi sunt albaştri.)

În fiecare zi
Trecem împreună
Prin inelul morţii.OGNI GIORNO

Ogni giorno
M'avvicino agli alberi
(Gli alberi hanno il mezzo di freddo e sono blu.)

Ogni giorno
Passiamo insieme
Per l'anello della morte.EVERY DAY

Every day
I come near the trees
(The trees have the core of cold and are blue.)

Every day
We pass together
Through the ring of the death.

28.04.2014

Radu Gyr FLORILE

Sunt flori ce-ţi ies în drum să te sărute
şi-ţi gîngure crîmpeie de voroave.
Altele mici şi proaste şi gîngave
au ochi adînci şi-ntrebători de ciute.

Unele cîntă, altele spun snoave,
cîrciumărese zvelte şi limbute.
Sunt flori ce parcă tremură lăute,
se spovedesc şi-nchină cruci firave.

Sunt flori cu străluciri de spade goale,
flori cu obraji şi gene lungi de îngeri,
flori îmbrăcate-n platoşe şi zale,
flori prăbuşite-n lacrimi şi înfrîngeri,
flori ce te mustră şi te-nfruntă-n cale
şi flori care te iartă că le-nsîngeri.I FIORI

Ci sono dei fiori che vengono a baciarti
e balbettano frammenti di parole.
Gli altri piccoli e sciocchi e balbuzienti
hanno occhi profondi e interroganti d'una cerva.

Alcuni cantano, altri raccontano delle storie,
fiori alti e allegri e chiaccheroni.
Ci sono fiori che suonano la lira,
si confessano e fanno il segno della croce.

Ci sono fiori splendenti come una spada,
fiori dalle goancie e longhi cigli d'angelo,
fiori vestiti in maglia di ferro,
fiori crollando di lacrime e sconfitte,
fiori che t'affrontano e ti fanno rimproverare
e fiori che ti perdonano d'averli fatto sanguinare.TTHE FLOWERS

There are flowers that come to kiss you
and prattle bits of words.
The others small and silly and stammering
have deep and inquiring eyes of a deer.

Some sing, some tell stories,
Tall and chattering zinnia flowers.
There are flowers that play the lyre,
shrive and make the sign of cross.

There are flowers that shine like swords,
flowers with cheeks and long lashes like the angels,
flowers dressed in iron mails,
flowers bursting into tears ,
flowers that defy and reprove you
and flowers that forgive you for making them bleed.

26.04.2014

Radu FlorescuZUA A ŞAPTEA

ştiu că nimic nu mă mai poate salva.
lumea din care vin tremură.am aşteptat să se înalţe la cer
ca un vis în răpăitul ploii de vară.
noapte de noapte am aşteptat înfrigurat un semn.o flacără.
ţipătul unui copil în faţa ierburilor înalte.
cînd din întîmplare
am văzut ceaţa care se ridică din trupuri.
ştiam că nimic nu mă mai poate salva
poate doar umbra trufaşă a lunii
răsărind din paginile albe.
poate doar trupul locuind o lună ciudată.IL SETTIMO GIORNO

so che niente mi puo salvare piu.
il mondo dal quale vengo trema. ho atteso di alzarsi nel cielo
come un sogno nello scrosciare della pioggia d'estate.
notte per notte ho atteso tremante un segno.una fiamma.
il grido di un bambino dinanzi alle erbe alte.
quando per caso
ho visto la nebbia che si alzava dai corpi.
sapevo che niente mi puo salvare piu
forse soltanto la superba ombra della luna
spuntando dai fogli bianchi.
forse soltanto il corpo abitando una luna strana.THE SEVENTH DAY

I know that nothing can save me anymore.
the world from which I come is shaking. I waited it to rise in heaven
like a dream in the rattle of the summer rain.
night by night eager I have waited a sign.a flame.
the yell of a child before the tall grass.
when by chance
I have seen the mist rising from the bodies.
I knew that nothing can save me anymore
perhaps only the haughty shadow of the moon
rising from the white pages.
perhaps only the body dwelling a strange moon.

22.04.2014

Alexandru Andriţoiu
ARTĂ POETICĂ

Cea mai frumoasă lună e în lac,
cel mai frumos luceafăr e pe mare,
şi cîntă cel mai sincer pitpalac
nu-n pomi, ci-n amintiri şi în uitare.
Cea mai frumoasă lună e pe lac.

Cea mai frumoasă floare e pe sîni,
sau în surpate plete de femeie -
şi nu lucesc pe cer, ca în fîntîni,
fantomele de lux din curcubee.
Cea mai frumoasă floare e pe sîni.

E aurul mai cald în inelar
şi şoldul mai cu linii sub mătase,
în nuntă-i vinul cel mai plin de har
şi-n rouă raza cea mai languroasă.
E aurul mai scump în inelar.

Culori şi mirodenii cercuri fac
în jurul meu. Argila mea tresare
şi cu cămaşa cerului mă-mbrac.
Şi iată-mă-s, deodată, cer şi zare.

Cea mai frumoasă lună e în lac.ARTA POETICA

La piu bella luna c'e sul lago,
la piu bella stella c'e sul mare,
e canta l'uccello piu sincero
non nell'albero, ma nella memoria..
La piu bella luna c'e sul lago.

Il piu bello fiore e sul seno,
o nei  cappelli sciolti d'una donna -
e non splendono nel ciel, come nelle fontane,
le fantasme dell' arcobaleno.
Il piu bello fiore c'e sul seno.

Sul ditto l'oro e piu caldo
e l'anca e piu dolce sotto la seta,
il vino di grazia e pieno alle nozze
nella rugiada piu languido il raggio.
Sul ditto l'oro e piu prezioso.

Colori e spezie fanno volte
intorno a me. Il mio lotto sussulta
e metto adosso la camicia del cielo
ed eccomi di colpo cielo e orizzonte.

La piu bella luna c'e sul lago.POETICAL ART

The most beautiful moon lies on the lake,
the most beautiful star lies on the sea,
and the most sincere bird is singing
not in the tree, but in the memory.
The most beautiful moon lies on the lake.

The most beautiful flower lies on the breast,
or in the dishevelled hair of a woman -
and they don't shine into the sky, as in the fountains
the luxurious sparkles of the rainbows.
The most beautiful flower lies on the breast.

The gold is warmer on your finger
and the hip is sweeter under silk,
the wine is full of grace at the wedding
and in the dew lies the gentler ray.
The gold is more precious on your finger.

Colours and spices circles make
around me.My earth is bounding
and I dress the sky shirt
and here I suddenly am the sky and the horizon.

The most beautiful moon lies on the lake.

19.04.2014

Daniel Turcea
EXTAZ

povară
iţi sunt
lemn
de răstignire
îmi eşti cer
mult iertînd
peste suflet
iubireESTASI

peso
sono per te
legno
per crocifissione
sei il mio cielo
perdonando molto
sopra il mio animo
amore
ECSTASY

I am a burden
for you
crucifying
wood
you are the sky
so much forgiving
over my soul
love

18.04.2014

Nichita StănescuRUGACIUNEA

Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri.

Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi inima
şi toarnă-mi aburul sufletului
printre degetele tale.

Iartă-mă şi ajută-mă
şi ridică de pe mine
trupul cel nou care-mi apasă
trupul cel vechi.

Iartă-mă şi ajuta-mă
şi ridică de pe mine
îngerul negru
care mi-a îndurerat caracterul.LA PREGHIERA

Perdonami e aiutami
e lava il mio occhio
e volta la mia faccia
verso l'invisibile spuntar nelle cose.

Perdonami e aiutami
e lava il mio cuore
e versa il vapore dell'animo
tra le tue ditta.

Perdonami e aiutami
e solleva da me
il nuovo corpo che preme
il mio vecchio corpo.

Perdonami e aiutami
e solleva da me
l'angelo nero
che addoloro il mio caractere.
THE PRAY

Forgive me and help me
and wash my eye
and turn my face
to the invisible rising  within the things.

Forgive me and help me
and wash my heart
and pour the vapor of my soul
through your fingers.

Forgive me and help me
and take from me
the new body that press
and crush my old body.

Forgive me and help me
and take from me
the dark angel
that pains my character.

17.04.2014

Vintilă Horia

                       
ÎNCHINARE

Prin tîrguri, Doamne, sufletul mi-alunec
Şi printre oameni în zadar Te caut.
Mi-e glasul rupt şi răguşit : un flaut
Cu sunetul răpus de prea mult cîntec.

Te-aştept în dimineţi întunecate,
Prin zgomotul răscrucilor umblate
Şi-am obosit de cînd Te caut, Doamne,
Prin zvon de ierni şi prin uscate toamne.

Nu vezi ? Sunt singur si prea greu mi-e scrisul
De-a nu Te fi-ntîlnit în nici o cale.
Dă-mi semn să-nchin Minunaţiei Tale,
Condeiul greu, poemele si visul.

Fă-mi glasul drept si coardele sonore,
Cuprinde-mi fruntea-n mîini de aurore
Şi lasă-mă pe albul unei pagini
Să mă culeg sfios dintre paragini.INCHINO

Nelle citta, Signore, il mio animo faccio andare
E tra la gente Ti cerco in vano.
La mia voce e debole e rauca: un flauto
Dal suono stanco per tanto cantare.

Ti aspetto nei mattini scuri,
Nei rumori degli incrocci viaggiati
E sono stanco di cercarti , Signore,
Nel clamore dell'inverno e secchi autunni.

Non vedi? Solo sono e difficile il mio scritto
Per non averti incontrato nella mia strada.
Fammi un cenno per chinare alla Tua Meraviglia,
La mia pesante pena,le poema e il sogno.

Fa la mia voce vera e sonore le mie corde,
Cingi la mia fronte con mani d'alba
E lasciami sul bianco d'un foglio
Raccogliermi timidamente dalle rovine.WORSHIP

In the towns, Lord, my soul I slip
And among people I look for You in vain.
My voice is hoarse and broken : a flute
Whose sound has died of too much singing.

I wait for You in gloomy mornings,
In the rumor of the traveled crossroads,
And I got tired since I look for You, Lord,
In the sound of winters and dry autumns.

Don't You see ? I'm lonely and my writing is so hard
Of not meeting You on any path.
Give me a sign to worship to Your Wonder
My hard pen, my poems and my dream.

Make my voice right and my strings sound,
Embrace my forehead in hands of dawn
And let me on the white page
Gather myself up from the ruins.

16.04.2014

Vasile VoiculescuDE PROFUNDIS

Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine,
Pentru că m-ai svîrlit am căzut...
Aşa strigă toată eternitatea din mine.
Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine,
Sfînt am fost, sfînt rămîn, ca la început,
Vina mea s-a iscat în lut.
Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine :
Cine, Doamne, mă va pune la loc ? Cine ?
Nu dragoste, nu milă, nu iertare,
Vreau dumnezeiasca mea stare,
Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut,
Întregeşte-mă şi întregeşte-te, Doamne, iar cu mine.DE PROFUNDIS

Ho caduto, perche mi hai strappato da Te,
Perche mi hai gettato via, ho caduto...
Cosi grida tutta l'eternita dentro di me.
Empimi di pecato, empimi di vergogna,
Santo ero, santo resto, come al principio,
La mia colpa e spuntata dal loto.
Io, la tua quarta ipostasi, grido dalle rovine:
Chi,Signore, mi mettera a posto? Chi?
Non amore, non carita, non perdono,
Voglio il mio divino stato,
Dammelo, dammi indietro quello che ho avuto,
Completami, e completati, Signore nuovamente con me.
DE PROFUNDIS

I fell, because You have snatched me from You,
Because You have thrown me I fell...
So cries all the eternity inside me.
Fill me with sin, fill me with shame,
I was holy, holy I stay, as before,
My fault arose in the clay.
I, Your fourth aspect, scream from the ruins :
Who, Lord, will put me back ? Who ?
Nor love, nor mercy, nor forgiveness,
I only want my godly status,
Give it to me, give me back what I had,
Complete me and complete Yourself, Lord, with me again.

15.04.2014

Ion VineaRUGĂ

Doamne, tu eşti cel din urmă gînd,
mergi înaintea mea
cînd mă cheamă steaua cea rea
şi duşmanul pîndind aţintit la pămînt.

Singur în noaptea exilului sunt
fără arme, fără poruncă, fără pîine.
Să mă pierd de mine însumi aş vrea,
dar mă urmează viaţa ca un cîine.

Doamne, mergi înaintea mea
ca un înger cu sabia de lumină.
Voi sparge prin beznă cărarea grea
pas cu pas : ca un viteaz, ca un drumeţ, ca un tîlhar,
după legile acestui negru hotar
de dibuiri, de încleştări, de viclenie,
pînă la capăt. De un cîntec noaptea va fi plină.
Căile tale toate duc în lumină.PREGHIERA

Dio, tu sei l'ultimo pensiero,
vai davanti a me
quando mi chiama la cattiva stella
e il nemico spia nella terra.

Solo nella notte dell'esilio sono
senza armi, senza comando, senza pane.
Perdermi da me stesso vorrei,
ma m'insegue la vita come un cane.

Dio, vai davanti a me,
come un'angelo con spada di luce.
Apriro nel buio la difficile strada
passo a passo: come un prode, come un viaggiatore, come un ladro,
secondo le leggi di questa nera frontiera
di brancolamenti,di aggrappamenti, d'astuzia,
fino alla fine. Di una canzone la notte sara piena.
Tutte le tue vie portano alla luce.
PRAYER

Lord, you're my last thought,
walk before me
when the bad star are calling me
and my enemy is watching on the ground.

Alone in the night of exile I am,
without arms, without commend, without brad.
To lose me from myself I would,
but life follows me like a dog.

Lord, go before me
like an angel with a sword of light.
I'll break through the dark the heavy path
step by step : like a brave, like a traveler, like a thief,
according to the laws of this black border
of doubts, of battles, of cunning,
until the end. Of a song the night will be full.
All your ways are leading in the light.

13.04.2014

Ion Miloş

DIMINEAŢA

Lumea îşi spală faţa cu lumină
Dumnezeu scoate minunile din ape
Eu stau de vorbă cu tăcerea
Există muzică şi-n lucrurile mute
În lunecarea leneşă a norilor
Şi în dorinţa stîncilor să zboare.IL MATTINO

Il mondo lava il suo viso con luce
Dio porta fuori i miracoli dalle acque
Io sto parlando col silenzio
C'e musica anche nelle cose taciute
Nel lento scivolare delle nuvole
E nel desiderio di volare delle roccie.THE MORNING

The world washes its face with light
God takes out the miracles from the waters
I am talking to the silence
There is music in the silent things
In the slow shifting of the clouds
And in the striving of the rocks for flying.

10.04.2014

Constanţa BuzeaCASTANUL CU PISICI


Sunetele amplificîndu-se

noaptea în linişte, ca şi cînd ar rămîne 
un gol misterios după o ridicare a lucrurilorla cer. 
Se-aude deodată ţipătul gutural, concret,
aproape omenesc, şi zbaterea unei păsări
sugrumate în castanul plin de flori şi de pisicila pîndă.
Sîngele îmi presează disperat tîmplele.
O venă se zbate şi gura mi se umple
de un gust nou, între sălciu şi uscăciune.
Rămîn înmărmurită că la numai cîţiva metri distanţă
una din făpturile lui Dumnezeu îşi dă sufletul. 
Şi eu nu mai pot face nimic ca să uit asta.IL CASTAGNO CON GATTI


I suoni ingrandiscono

di notte nel silenzio, come se rimanesse 
un vuoto misterioso dopo un rialzo delle cose al cielo. 
Si sente all'improvviso il grido gutturale, concreto,
quasi umano, e il dibattersi di un'uccello
strangolato nel castagno pieno di fiori e di gatti in agguato. 
Il sangue mi preme disperatamente le tempie. 
Una vena si dibatte e la bocca si empie
di un sapore nuovo, insipido e secco.
Rimango di sasso perche a pochi metri
una delle creature di Dio da il suo ultimo fiato. 
Ed io non posso fare niente per dimenticarne.THE CHESTNUT TREE WITH CATS


The sounds amplify

at night in the silence, as if it remained 
a mysterious void after the rising of the things in heaven.
Suddenly it is heard a guttural scream, concrete,
quite human, and the struggle of a bird
strangled in the chestnut tree full of flowers and cats at watch.
The blood hardly press my temples. 
A vein struggles and my mouth fills
with a new taste, brackish and dry.
I remain stone still because at a few meters distance 
one of God's creatures draws its last breath.
And I can do nothing to forget it.

06.04.2014

Valeriu ButulescuPIATRĂ SĂ FIU

Pe cîmpul primăverii
atîta frumuseţe muritoare
piatră să fiu

o ploaie mă dezgroapă
alta mă ascunde
piatră să fiu

piatră gînditoare.CHE SIA UNA PIETRA

Sul campo della primavera
tanta bellezza mortale
che sia un a pietra

una pioggia mi scopre
un'altra mi nasconde
che sia una pietra

una pierta che pensa.TO BE A STONE

On the field of the spring 
so much mortal beauty
to be a stone

a rain uncovers me
another hides me
to be a stone

a thinking stone.

02.04.2014

Grigore VieruPĂDURE,VERDE PĂDURE

Draga i-a fugit cu altul,
S-a ascuns în codru.Uuu!
El a smuls pădurea toată,
Însă n-a găsit-o,nu.
Şi s-o are începu.
Şi-a arat pădurea toată...
Însă n-a găsit-o,nu.
Semănă pădurea toată,
Din grîu azime-a gătit
Şi-o corabie-şi cioplise
Din stejarul prăvălit.
Şi-o corabie-şi cioplise
Şi-n amurgul greu,de stînci,
A plecat pe mări,s-o uite ,
Dar sub lună, dar sub stea,
Răsărea la loc pădurea,
Iar corabia-nfrunzea!


FORESTA, VERDE FORESTA

La sua ragazza e partita,
Si e nascosta nella foresta. Uuu!
Lui ha strappato tutta la foresta,
Ma non l'ha trovata,no.
E comincio ad ararla.
E ha arato tutta la foresta...
Ma non l'ha trovata,no.
Semino tutta la foresta,
E dal grano ha fatto pane
E una nave ha scalcato
Dalla quercia abattuta.
E una nave ha scalcata
E nel tramonto delle rocce
Se ne ando sui mari,
Per scordarsene di lei,
Ma sotto la luna e le stelle,
La foresta spuntava ancora
E la nave infrondava!FOREST, GREEN FOREST

His sweetheart went away,
She hid in the forest.Uuu!
He tore out all the forest,
But he found her not, no.
And he became to till the forest.
And he tilled all the forest...
But he found her not, no.
He sowed all the forest,
And from wheat he made bread
And a ship he craved
Of the grounded oak tree.
And a ship he craved
And in the sunset of the rocks
He sailed out on the sea,
To forget her,
But under the stars and moon,
The forest began to spring
And the ship leafed out again!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...