22.12.2013

Mihai Eminescu
COLINDE, COLINDE

Colinde, colinde !
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcînd rămurelele
Căci noaptea de azi-i
Cînd scînteie stelele.
Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele.
De dragul Mariei
Şi-a Mîntuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.
INCANTI, INCANTI

Incanti, Incanti!
C'e il tempo degli incanti,
Che il ghiaccio si stende
Come gli specchi.
Gli abeti tremano
Muovendo i rammi
Perche questa notte
Le stelle brillano.
I bambini son lieti
I bambini e le ragazze,
Per amore di Maria
Pettinano i loro cappelli.
Per amore di Maria 
E del Signore
Luccica nel cielo
Una stella al viaggiatore.CAROLS, CAROLS

Carols, carols !
It's time for carols,
The ice is stretching
Alike the mirrors.
The fir-trees are shaking
Moving their branches,
This holy night 
The stars are sparkling.
Children are happy,
Children and girls,
For the sake of Mary
Are combing their hair.
For the sake of Mary
And for the Saviour
Is shining in heaven
A star to the traveler.

21.12.2013

Mihai Rădulescu
VĂILE UMEDE

Văile umede
Flutură brume de
Toamnă.

Tu mi-ai vorbit?

Brazii agaţă
Fluturi de ceaţă.

Unde te-ascunzi
De nepătruns?

Drum de-a fost drum,
Nici nu l-am ştiut.

Totu-i sfîrşit 
De la-nceput.LE VALLI BAGNATE

Le valli bagnate
Sventolano brine
D'autunno.

Tu mi hai parlato?

Gli abeti sospendono
Farfalle di nebbia.

Dove ti nascondi
Impenetrabile?

Una strada se fosse stata una strada
Non l'ho saputa.

Tutto e finito
Dall'inizio.THE WET VALLEYS

The wet valleys
Wave frosts
Of autumn.

Have you spoken to me?

The fir-trees hang up
butterflies of mist.

Where are you hidding
Impenetrable?

A road if it was a road
I did not know it.

All is finished
from the beginning.

20.12.2013

Gheorghe Văduva


MEDITAŢIE ÎN NU

Nu mai caut în zori...
Tot ce-am căutat, am pierdut,
Tot ce-am găsit, n-am căutat,
Tot ce-a crescut, a scăzut,
Tot ce-a rămas, a plecat,
Prin nori...

Nu mai plec nicăieri...
De cîte ori am plecat, n-am ajuns,
De cîte ori am ajuns, n-am rămas,
De cîte ori am rămas, m-am tot dus,
De cîte ori m-am tot dus, m-am extas
Din tăceri...

Nu mai spun un cuvînt...
De cîte ori am vorbit, am tăcut,
De cîte ori am tăcut, am strigat,
De cîte ori am strigat, am pierdut,
De cîte ori am pierdut, am cărat
Frunză-n vînt...

Nu mai vreau ca să lupt...
De cîte ori am luptat, am pierdut,
De cîte ori n-am luptat, am fost învins,
În fiecare zi am durat un trecut,
Şi-n clipa de soare, prin noapte, m-am stins
Şi m-am rupt...

Nu mai vreau compromis...
De-am fost prea jos, n-am ştiut ce e sus,
De-am fost prea sus, n-am ştiut să cobor,
Viitorul e-n viaţă un trecut recompus,
Iar prezentul e-n lume un trecut viitor
Ce s-a stins...MEDITAZIONE IN NON

Non cerco piu all'alba...
Tutto cio che ho cercato, ho perso,
Tutto cio che ho trovato, non ho cercato,
Tutto cio che e cresciuto, e diminuato,
Tutto cio che e rimasto se ne andato
Fra le nuvole...

Non vado piu via...
Quante volte sono partito, non sono arrivato,
Quante volte sono arrivato, non sono rimasto,
Quante volte sono rimasto, sono andato,
Quante volte sono andato, sono estratto
Dai silenzi...

Non dico piu una parola...
Quante volte ho parlato, ho taciuto,
Quante volte ho taciuto, ho gridato,
Quante volte ho gridato, ho perso,
Quante volte ho perso, ho portato
Foglie nel vento...

Non voglio piu combattere...
Quante volte ho combattuto, ho perso,
Quante volte non ho combattuto, sono stato vinto,
Ogni giorno ho sollevato un passato,
E nel istante di sole, nella la notte, mi sono spento
E mi sono rotto...

Non voglio piu compromesso...
Se sia stato troppo in giu, non ho saputo cosa vuol dire su,
Se sia stato troppo in alto, non ho saputo scendere,
Il futuro e nella vita un passato ricomposto,
E il presente e nel mondo un futuro passato
Che e stato spento...MEDITATION IN NOT

I do not search at down anymore...
All I have searched for, I have lost,
All I have found, I have not searched for,
All that has grown up, has decreased,
All that has remained, has gone
Through the clouds...

I no more go anywhere...
Every time I have gone, I have not come,
Every time I have come, I have not stayed,
Every time I have stayed, I have gone ,
Every time I have gone, I have drawn myself out
From silences...

I no more say any ward ...
Every time I have spoken, I have been silent,
Every time I have been silent, I have cried,
Every time I have cried, I have lost,
Every time I have lost, I have carried
Leaves in the wind...

I do not want to fight anymore...
Every time I have fought, I have lost,
Every time I have not fought, I have been won,
Every day I have built a past,
And in the sunny moment, in the night I have put out myself
And I have broken myself...

I do not want a compromise anymore...
If I have been too down, I have not known what is up,
If I have been too up, I have not known to get down.
The future is in life a recomposed past
And the present is in the world  a past future
That is over...

18.12.2013

Leonida LariSFERA

Voi, pajişti,ape sfinte în senina
Suflare ce mă umple nesecată,
Şi cînd n-aţi fi, de m-ar ierta lumina,
Mi-ar sta-n puteri să vă mai nasc o dată.

Şi păsări, voi, şi vietăţi mirate,
Ţîşnind în soare din pădurea sumbră,
Mi-ar sta-n puteri să vă mai nasc pe toate,
De m-ar ierta lumina că am umbră.

Ar fi de-ajuns o vorbă şi-ar desparte
Bine de rău şi rază de himeră,
Căci e ceva în pieptu-mi fără moarte
Şi e o sferă, Doamne, e o sferă!

Din zeci de părţi deodată şi întruna
O am văzut, văzîndu-mă pe mine,
De parcă văzul şi văzutu-s una
Şi tot ce e de veci îmi aparţine.

Ah, şi pe tine, dragule, te-aş naşte,
Sferă cum sunt de viaţă dătătoare,
Dar vine umbra şi mă recunoaşte,
Şi iar mă rog luminii de iertare.LA SFERA

Voi, prati, acque sante nel sereno
Soffio che inesauribile mi empie,
Anche se non saresti, se mi perdonera la luce,
Avrei la forza di farvi nascere ancora.

E voi, uccelli, e bestie stupite,
Scopiando al sole dall'oscuro bosco,
Avrei la forza di farvi nascer tutti
Se mi perdonera la luce che ho un'ombra.

Basterebbe una parola per separare
Il bene dal male e il raggio dall'oscurita,
Perche c'e nel mio petto qualcosa immortale,
C'e una sfera, Signore, c'e una sfera!

Da dieci parti e continuamente
L'ho vista  me stessa vedendo sempre,
Come se il vedere fosse il veduto
E tutta l'eternita appartiene a me.

Oh, anche te, amore, farei nascere ancora,
Sono la sfera che offre vita,
Ma viene l'ombra e mi riconosce
E devo chieder perdono alla luce.THE SPHERE

You, meadows, holy waters in the serene
Breath that inexhaustible fills me,
Even if you don't were, if the light would forgive me,
I would have the power to give you birth again.

And you birds, and astonished beasts,
Bursting in the sun from the gloomy woods,
I would have the power to give birth to you all
If the light would forgive me for my shadow.

Would be enough one word to separate
the good from evil and the ray from darkness,
Cause in my chest there is something immortal,
It is a sphere, Lord, it is a sphere!

From ten sides and continously
I have seen it seeing myself,
As the seeing would be the seen
And all the eternity belong to me.

Oh,to you too, my love, I would give birth again,
I am the sphere that gives life,
But comes the shadow and recognizes me
And I have to ask forgiveness to the light.

14.12.2013

Eugen IonescuRUGĂ

Un mic soare, Doamne,
Pentru sufletul meu.
Doamne, eu sunt o frunză,
Eu sunt o nucă,
Sunt un broscoi speriat,
Sunt o vrabie rănită.
Mi-au furat toate cuiburile.
M-au ajuns toate prăştiile.
Doamne mic, ridică-mă,
Şi fă-mă fericit.
Ca pe boii cu coarne nevinovate,
Ca pe cîinii cu ochi de îngeri,
Ca pe nenuferi,
Ca pietrele prietenele.PREGHIERA

Un piccolo sole, Signore,
per la mia anima.
Signore, io sono una foglia,
Io sono una noce,
Sono un rospo spaventato,
Sono un passero ferito.
Mi hanno rubati tutti i nidi.
Mi hanno raggiunto tutte le fionde.
Piccolo Signore, alzami,
E rendimi felice.
Come i buoi dalle corna innocenti,
Come i cani dagli occhi d'angelo,
Come i gigli d'acqua,
Come i sassi amici.PRAYER

A little sun, Lord,
For my soul.
Lord, I am a leaf,
I am a nut,
I am a frightened frog,
I am a wounded sparrow.
They have stolen from me all the nests.
They have reached me all the slings.
Little Lord, raise me
And make me happy.
Like the oxen with innocent horns,
Like the dogs with angel eyes,
Like the water-lilies,
Like the stones friends.

13.12.2013

Ana BlandianaVISEZ UNEORI TRUPUL MEU

Visez uneori trupul meu
Prins în năvoade, riduri,
Şi târât prin zăpadă
Pe plaja îngheţată, lucioasa
A unei limpezi mări,
Nu văd nici pescarul,
Dar ştiu că ţi-e tată,
Văd numai plasa de riduri
Şi trupul meu, pradă
Bogată.
Tandru visez dimineaţa aceea de moarte,
Cu linişte necunoscută, curată,
În care nici tu nu mai vii,
Nici eu nu mai chem
Şi totul adoarme cu ochii deschişi,
Şi doar, lumina-n lumină, ecou,
Se mişcă un firav blestem
Să se deşire năvodul,
Să lunec din nou
În apa fără timp şi fără pată.


SOGNO A VOLTE IL MIO CORPO

Sogno a volte il mio corpo
Preso nelle reti , rughe,
E trascinato per la neve
Sulla spiaggia gelida, lucida,
Di un limpido mare,
Non vedo neanche il pescatore,
Ma so che e il tuo padre,
Vedo soltanto la rete di rughe
E il mio corpo, preda
Ricca.
Teneramente sogno quel mattino di morte,
Con tranquillita sconosciuta, pura,
Nel quale ne tu vieni piu,
Ne io chiamo,
E tutto s'addormenta con gli occhi apperti,
E soltanto, la luce nella luce, eco,
Si muove una debole maledizione
A sfilarsi la rete,
E io scivolare ancora
Nell'acqua senza tempo e senza macchia.


I DREAM SOMETIMES MY BODY


I dream sometimes my body
Catched in trowls,wrinkles,
And dragged in the snow,
On the frozen beach, shiny,
Of a clear sea,
I don't see the fisherman,
But I know that is your father,
I see only the web of wrinkles
And my body, rich
Prey.
Tenderly I dream that morning of death,
With unknown peace, pure,
When neither you come,
Nor I call anymore,
And all get asleep with open eyes,
And only, light in light, echo,
It's moving a feeble curse,
To unwind the trowl,
To slide again
In the timeless, stainless water.

08.12.2013

Emil IsacAM BĂUT DIN FÎNTÎNĂ

A m băut din fîntîna voastră
Şi inima a-nceput să-mi crească.
Pomul vieţii tînăr s-a scuturat,
Paseri frumoase au zburat
Şi toate-ncepură să-nflorească.
Părul nu-mi mai era cărunt,
Pasul numi mai era mărunt,
Gura mi se făcea roşie ca o fragă.
Am început să rîd şi să cînt
Şi lumea mi se făcu dragă.
Uşor s-a topit gîndul de fier,
Durerile le aruncam pe drum,
Rîdeam de viaţă că-i pară şi fum.
Şi lăudam soarele şi lumina din cer.
Dar fîntîna de setea mea s-a secat,
Genunchii şi capul mi i-am plecat.
Iar simţeam vremea pe umăr.
Pasul în un fir de iarbă s-a-mpiedicat
Şi scheletul din mine s-a cutremurat.
HO BEVUTO DALLA FONTANA

Ho bevuto dalla vostra fontana
E il mio cuore comincio a crescere.
Il govane albero della vita e scosso,
Bei uccelli hanno volato
E tutto comincio a fiorire.
I miei capelli non erano piu griggi,
Il mio passo non era piu minuto,
La mia bocca divento rossa come una fragola.
Ho cominciato ridere e cantare
E il mondo mi fu caro.
Leggermente e sciolto il pensier di ferro,
Buttavo sulla via i dolori,
Ridevo che la vita e fiamma e fumo.
E lodavo il sole e la luce del cielo.
Ma la fontana per la mia sete e seccata
Ho piegato i ginocchi e la testa.
Provavo ancora il tempo nelle spalle.
Il mio passo nell'erba s'incciampo
E il mio scheletro tremo. I HAVE DRUNK FROM THE WELL

I have drunk from your well
And my heart began to grow.
The young tree of life has shaken,
Beautiful birds have flown
And everything began to flower.
My hair was not gray anymore
My step was no more smoll,
My mouth became red like strawberry.
I began to laugh and to sing
And the world was dear to me.
Easily the iron thought has melt,
I threw the pains on the road,
I laughed at the life being flame and smoke.
And I praised the sun and the haven light.
But the well because of my thirtst became dry.
I have bent my knees and my head.
I felt the time on my shoulder again.
My foot over the grass has stumbled
And my bones have shivered.

05.12.2013

Costache IoanidEU NU SUNT MAI MULT

Eu nu sunt mai mult decît fulgul de nea.
Un joc de cristale e trecerea mea.
Se scutură clipa din timpul deplin,
Surîde şi cade şi altele vin.

Eu nu sunt mai mult ca un fir de parîng,
Ce coasa îl taie şi furcile-l strîng.
Ţărîna rămîne şi uită de el,
Şi alt fir se-nalţă şi moare la fel.

Eu nu sunt mai mult ca o umbră-n abis,
Dar drumul spre stele oricînd mi-e deschis.
Eu nu sunt luceafăr cu chip marmoreu,
Pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu!IO NON SONO PIU

Io non sono piu che un fiocco di neve.
Un gioco di cristalli e il mio passar.
Si scuote dal tempo il piccol istante,
Sorride e scende e arrivano altri.

Io  non sono piu che un filo d'erba,
La falce lo taglia ed il rebbio lo coglie.
La terra rimane e se ne scorda di esso
E altro filo si alza e muore lo stesso.

Io non  sono piu che un'ombra in abisso,
Ma la mia via verso le stelle e sempre aperta.
Io non sono una stella dal volto di marmo,
Ma sulla mia fronte sta scritto Iddio!I AM NOT MORE THAN

I am not more than a snowflake.
A playing of crystals is my passing.
The moment is shaking from the time
Smiles and falls and others come.

I am not more than a grass blade,
The scythe cut it and the pitchfork gathers it.
The earth remains and forgets it
And another grass blade rises and dies the same.

I am not more than a shadow in abyss,
But my way to the stars is open always.
I am not a marble-faced star
But on my forehead is written God!

03.12.2013

Cezar IvănescuAMINTIREA PARADISULUI


Cînd eram mai tînăr şi la trup curat,

într-o noapte, floarea mea, eu te-am visat.
Înfloreai fără păcat, într-un pom adevărat.
Cînd eram mai tînăr şi la trup curat.

Nu ştiam că eşti femeie, eu bărbat,

lîngă tine cu sfială m-am culcat
şi dormind eu am visat; tu visînd ai lăcrimat.
Cînd eram mai tînăr şi la trup curat.

E pierdută noaptea aceea de acum!

Carnea noastră, de-i mai ştii al ei parfum,
poamele ce-n poame stau gustul cărnii tale-l au
şi cad mîine toate, putrede, pe drum.

Fă-l să fie, Doamne Sfinte,numai om

pe acel care ne-a ispitit sub pom.
Şi cînd pomul flori va da, fă să-i cadă carnea grea,
cum cădea-va, după cîntec, mîna mea.IL RICORDO DEL PARADISO


Quando ero piu giovane e il mio corpo era puro,

una notte, mio fiore, io t'ho sognato.
Su un albero vero fiorivi senza pecato.
Quando ero giovane e il mio corpo era puro.

Non sapevo ch'eri donna,uomo io,

accanto a te timidamente mi son addormentato
e dormendo ho sognato; mentre tu sognavi hai pianto.
Quando ero piu giovane e il mio corpo era puro.

E perduta quella notte, allora!

La nostra carne se il suo profumo lo sapessi ancora,
le frutta  hanno il gusto della tua carne
e cadran, domani, marci, sul sentiero.

Fallo esser, Santo Dio, solo uomo

quello che ci ha tentato sotto il melo.
Fa che la sua carne cadi quando il melo fiorira
come, dopo il canto, la mia man cadra.THE MEMORY OF PARADISE


When I was younger and my body was pure,

one night, my flower, I dreamed you.
You was blossoming without sin in the tree of truth.
When I was younger and my body was pure.

I did not know you are a woman, I was a man,

near you I shyly lied down and  I dreamed; 
and you cried while you were asleep.
When I was younger and my body was pure.

Those night is lost by now!

Our flesh if you still know its flavour,
the fruits has the taste of your flesh
and will fall tomorrow on the road.

Make him, Holy God, to be only a man

that who has tempted us under the tree.
And when the tree will blossom
make it fall his weighty flesh 
as my hand, after this song, will fall.

01.12.2013

Virgil HuzumSPIC

Visul
Înflorit
În zenit!

Visul
În iederi,
În stele,
În ferige grele,
Şi-un pas de înger
L-a strivit.

În iederi,
În stele, 
În pridvorul zilei,
In prinosul milei,
Acelaşi spic,
Acelaşi înger
În zenit!SPIGA

Il sogno
Fiorito
A zenit!

Il sogno
Tra le edere,
Nelle stelle,
Tra le pesanti felci,
E un passo d'angelo
L'ha schiacciato.

Tra le edere,
Nelle stelle,
Nella soglia del giorno,
Per carita,
La stessa spiga,
Lo stesso angelo
A zenit!EAR

The dream
Bloomed
At zenith!

The dream
Among the ivies,
In the stars,
Among the heavy ferns,
And an angel step
Has crushed it.

Among ivies,
In the stars,
On the threshold of the day,
Out of grace,
The same ear,
The same angel
At zenith!29.11.2013

Iulia HaşdeuA FI IUBITĂ

Murişi, o, Beatrice, în floarea vîrstei sfinte...

Cu dragosteai-i poetul te-a însufleţit;
Prin versurile sale ne stă mereu-nainte
Imaginea ta dulce, căci Dante te-a iubit.

Ţi-a fost, o, Eloise, fatală dimineaţa.

De Abelard iubită, fu sincer dragu-ţi crez,
Şi - crin în mînăstire - sfîrşitu-ţi-ai viaţa.
Dar, ca pe Beatrice, eu te invidiez.

Tu plîngi pe Cid, Ximena, fiindcă aspră soarta

Potrivnică îţi este şi nu-l mai poţi vedea.
El te-a iubit...Iubirea învinge chiar şi moartea;
De-aceea-ntotdeauna eu te voi învia!

Ah, să te ştii iubită! Ce sfîntă fericire!

Să plîngi atunci îţi vine, dar lacrime cereşti.
Să mori iubind!...Ah, moarte de har şi norocire.
Cînd mori în nimb de soare, ca-n el să retrăieşti!ESSERE AMATA


Sei morta,o, Beatrice, nel fior di santa eta...

Con il suo amore il poeta rivivere t'ha fatto;
Per i suoi versi sempre ci sta dinanzi
Il tuo dolce viso, perche Dante t'ha amato.

E stato, o, Eloisa, fatale il mattino.

Da Abelard amata, la tua fede fu sincera,
E - giglio nel convento - la tua vita e finita.
Ma, come di Beatrice, io son gelosa di te.

Tu piangi il Cid, Ximena, perche, la sorte dura

A te e stata avversa e non lo puoi piu vedere.
Lui ti amo...L'amore vince anche la morte;
Percio per sempre io viva ti rendero.

Ah, saperti amata! Santa felicita!

Ti vien da pianger, ma lacrime celesti!
Morire amando!...Ah, fortunata morte.
Quando muori in splendore, cosi riviverai!TO BE LOVED


You died, o, Beatrice, in the bloom of holy youth...

With his love the poet has enlivened you;
Through his lines your sweet image
Stand before us, for Dante has loved you.

It was, o, Heloise, fatal to you the morning.

You was loved by Abelard, but your faith was sincere.
And  - lily in the convent - you ended your life.
But,as of Beatrice, I am gelous of you.

You mourn the Cid, Ximena, the merciless fate

To you is hostile and you can't see him anymore.
He loved you...Even the death wins love;
Therefore I always make you alive.

Ah, to know you are loved! What a happy feeling!

Then you feel like crying, but heavenly tears.
To die in love!...Ah, blessed and lucky death.
When you die in splendour, so you will live again!


27.11.2013

Ion HoreaUMBRA PLOPILOR

Şi vom călători odată
Pe unde n-am mai fost nicicînd,
Cu umbra plopilor, ciudată,
Alunecînd, alunecînd...

Şi va rămîne-n urma noastră
Doar tremurarea unui gînd,
Cu umbra plopilor, albastră,
Alunecînd, alunecînd...

De va mai fi o amintire,
Şi ea va trece, vrînd, nevrînd,
Cu umbra plopilor, subţire,
Alunecînd, alunecînd.

Dă-mi gura ta, şi mă sărută,
Şi stele vor cădea pe rînd,
Cu umbra plopilor, tăcută,
Aluunecînd, alunecînd...

Şi-ai să auzi, înfiorată,
Cum trece-al lumii foşnet blînd,
Cu umbra plopilor, culcată,
Alunecînd, alunecînd.L'OMBRA DEI PIOPPI

E andremo a viaggiare
La dove non siamo stati mai,
Con l'ombra dei pioppi, strana,
A scivolare,  a scivolare...

E restera dietro a noi
Un pensiero tremolare,
Con l'ombra dei pioppi, azzurra,
A scivolare, a scivolare...


E se rimanera un ricordo
Sara presto a passare
Con l'ombra dei pioppi, sottile,
A scivolare, a scivolare...

Dammi la tua bocca con un bacio
E le stelle andrano a crollare,
Con l'ombra dei pioppi, taciuta,
A scivolare, a scivolare...

E sentirai, rabbrividita,
Il gentile fruscio passare,
Con l'ombra dei pioppi, sdraiata,
A scivolare, a scivolare...THE SHADOW OF THE POPLARS

We shall travel some day
Where we never has been, 
With the shadow of the poplars,strange,
Shifting, shifting...

And behind us will stay
Only the trembling of a thought,
With the shadow of the plopars, blue,
Shifting, shifting...

Even if will be some memory
It will pass immediately
With the sdadow of thepoplars,narrow,
shifting, shifting...

Give me your mouth and kiss me,
And the stars will fall in turn,
With the shadow of the poplars, silent,
Shifting, shifting...

And you will listen,thrilling,
To the passing rustle of the world,
With the shadow of the poplars, lying,
Shifting, shifting...

25.11.2013

Petru CreţiaDESPRE LUCRURI ŞI ZEI


Întuneric, tăcere şi pură uitare

Se află în miezul oricărui lucru,
În adîncul şi în esenţa fiecărui lucru,
În adîncul soarelui şi a lunii,
În adîncul pămîntului vechi şi a mării vechi,
În adîncul oricărei forme, realităţi, întruchipări şi puteri
Revelate sau irelevate,
În adîncul gîndului şi a părerii,
În adîncul inimii şi în adîncul ochilor lumii.
Şi datorită lor lumea e plină de zei zîmbitori.
Şi iar sînt vii himerele zăcute în pămîntul vechi,
Chiar dacă, orice am spune şi orice am fi,
Moartea ne spune nu,
Muşcînd ca o lupoaică din propria ei umbră
Şi din noi.DELLE COSE E DEGLI DEI


Oscurita, silenzio e puro oblio

Ci sono nel mezzo di ogni cosa,
Nel fondo e nell'essenza di ogni cosa,
Nel fondo del sole e della luna,
Nel fondo della vecchia terra e del vecchio mare,
Nel fondo di ogni forma, realta, imaginazione e potere
Rivelate o non rivelate,
Nel fondo del pensiero e dell'illusione,
Nel fondo del cuore e degli occhi del mondo.
E grazie a loro il mondo e pieno di dei sorridenti.
E ancora sono vive le chimere giaciute nella vecchia terra,
Anche se, qualsiasi cosa dicessimo e qualsiasi cosa fossimo,
La morte ci dice di no,
Mordendo come un lupo la propria ombra
E noi.ABOUT THINGHS AND GODS


Darkness, silence and oblivion

There are in the middle of each thing,
In the depth and in the essence of each thing,
In the depth of the sun and of the moon,
In de depth of the old earth and of the old sea,
In the depth of each shape, reality, imagination and power
Revealed or not revealed,
In the depth of the thought and illusion,
In the depth of the heart and eyes of the world.
 And thanks to them the world is full of smiling gods.
And again are alive the chimeras lying in the old earth,
Even if, no matter we would say and no matter we would be,
The death tells us no,
Bites like a wolf its own shadow
And us.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...