14.12.2014

Alecu Ivan GhiliaTIMPUL ÎN NETIMP SE VA ÎNTOARCE

Pămîntul, lacrima cerului,
din lacrima luminii te-a zămislit
- Zeiţă cu pasul greşit -
în ceasul şi ziua şi locul nedefinit
cînd noi, din umbră, în umbra ta ne-am ivit!
Duh de iubire şi nestatornicie
profeţind pentru cine era menit să ştie,
pentru cine se-mpreuna cu Sine
şi-avea voie să aibă împărtăşire
din soarta noastră, legaţi întru aceeaşi zidire,
că prin pierderea Calului
Timpul în Netimp se va întoarce.IL TEMPO TORNERA  IN NON TEMPO

La Terra, la lacrima del cielo,
dalla lacrima della luce ti ha generato
- Dea dal passo ingiusto -
nell'ora e il giorno e il posto indeciso
quando noi, dall'ombra, nella tuo ombra siamo apparsi!
Spirito d'amore e di versatilita
predicendo per quello che e predestinato di sapere,
per quello che si confonde con Se
ed era permesso di condividere
la nostra sorte, allacciati nella stessa creazione,
che per causa della perdita del Cavallo
il Tempo tornera into Non Tempo.THE TIME WILL RETURN INTO NON TIME

The Earth, the drop tear of heaven,
from the tear of the light has conceived you
- Godess with unfair step -
in the hour in the day in the undecided place
when us, from the shadow, in your shadow have appeared!
Spirit of love and  fickleness
predicting for that who is meant to know,
for that who is melted with Himself
and was allowed to share
our destiny, bound in the same creation,
that because of the lost of the Horse
the Time will return into Non Time...

09.12.2014

A.E.BaconskyVISCOL

Pentru coamele negre, uraganul
caută capete. Uraganul de iarnă
iubeşte, ca mine, ochii tăi negri.
Stinge luminile toate
pe rînd, cîte una -
lira de fosfor a trupului tău
s-o sărut acordînd-o cu tonul
de noapte al uraganului,
tonul de alb şi negru,
cu care afară, în noapte,
iarna îngînă minunile nudului tău.
Fără lumini, fără lună -
uraganul pe geamuri gravează
cu aripa stema iubirii de noapte;
uraganul dezlănţuie rituri erotice.
Stins, totul stins -
fără lumini, fără lună -
lira de fosfor a trupului tău
mi-e de ajuns.BUFERA DI NEVE

Sopra le cime nere, l'uragano
cerca delle teste. L'uragano d'inverno
ama, come me,  i tuoi occhi neri.
Spegnie tutte le luci
una per una -
la libbra di fosforo del tuo corpo
bacciarla acordandola col tono 
di notte dell'uragano,
il tono bianco nero,
con quale fuori, nella notte,
l'inverno imita le meraviglie del tuo nudo.
Senza luci, senza luna -
l'uragano intaglia sui vetri
con la sua ala la stemma dell'amore notturno;
l'uragano scatena riti d'amore.
Spento, tutto spento -
senza luci, senza luna -
la libbra di fosforo del tuo corpo
e abbastanza per me.SNOW STORM

Over the black peaks, the hurricane
looks for heads. The winter hurricane
loves, like me, your black eyes.
Put out all the lights
one by one -
the phosphorus lyre of your body
to kiss and tune with the night tone
of the hurricane,
the black and white tone,
with which, out, in the night,
the winter imitates the wonders of your nude.
Without the lights, without the moon -
the hurricane engraves on the windows
the crown of the nocturnal love;
the hurricane unchains rites of love.
Extingushed, all extinguished -
without the lights, without the moon -
the phosphorus lyre of your body
it's enough for me.

06.12.2014

Miron Radu ParaschivescuIANUS

Un cer adoarme.
Altul, pe sub noi,
Mai limpede se urcă-n dimineaţă;
A stelelor cenuşă în convoi
Şi-o scutură, schimbîndu-se la faţă.

Vezi semnul?
Din durerile de ieri
O bucurie nouă se-mplineşte
Precum ades, prin valuri de tăceri,
Din umbra mea, obrazul tău zîmbeşte.IANUS

Un cielo s'addormenta.
L'altro, al di sotto,
Piu chiaro si alza nel mattino;
Il cenere delle stelle 
Cambiando faccia, scuote.

Vedi il segno?
Dai dolori d'una volta
Una nuova gioia spunta
Come spesso, fra silenzi,
Nella mia ombra, sorride il tuo viso.JANUS

A sky is falling asleep.
Another, below,
More clear is rising in the morning;
The ashes of the star
Changing its face, is shaking.

Do you see the sign?
From the sorrows of once
A new joy is rising
As often, among silences,
From my shadow, your face is smiling.


03.12.2014

Geo DumitrescuSTREAŞINĂ

Treceţi! ne zise Cel-din-Amănunt,
voi curge peste voi ca o spumoasă veste
şi vă voi dărui cîte-o trăsură
cu şase cai, şi-n paranteze suple,
înalte, aproape transparente,
vă voi adăposti,
ca pe o scumpă taină volatilă...

O, treceţi, treceţi repede, nepreţuiţii mei
nepoţi, nerude, neduşmani,
mai repede, vă rog, şi nu uitaţi
că pururea vă-ndemn, cu tulburare,
din toată inima, în latineşte,
să creşteţi cît mai mari
şi să zburdaţi în voie,
cu şase cai
şi cît vedeţi cu ochii,
în paranteze-nalte, de argint
şi cît pe-aci de transparente.GRONDA

Passate! ci dice Quello dal Particolare,
scorrero sopra di voi come una spumosa notizia
e vi regalero una carrozza
con sei cavalli, e fra sottili parantesi,
alte, quasi trasparenti,
vi riparero,
come se fosti un caro mistero volatile...

O, passate, passate presto, i miei cari
nepoti, non parenti, non nemici,
piu presto, prego, e non dimenticate
che sempre vi esorto, con turbamento,
col tutto mio cuore, in latino,
di crescere sempre piu grandi
e saltellerare ad agio,
con sei cavalli
e ovunque,
fra parantesi alte, d'argento
e quasi trasparenti.EAVES

Pass away!tells us That of Detail,
I shall flow over you like foamy news
and I shall give you a charriot
with six horses, and between supple parenthesis,
high, almost clear,
I shall shelter you, 
as you were a precious volatile mystery...

O, pass, pass quickly, my dear
grandsons, non relatives, non enemies,
more quickly, please,  and do not forget
that I have always urged you, with excitement,
with all my heart, in latin,
to grow more and more 
and jump free,
with six horses
and everywhere,
between high parenthesis, of silver
and almost clear.

30.11.2014

Constanţa Buzeamă întunec

mă despart
mă întunec de tine
prin acest plîns îngîndurat

citeşte
închide-mi ochii
oglindă a mea tu

nici un  cuvînt nu umple durerea
de a te fi atins
taina de a te fi salvat
undeva în trecut

undeva în trecut e un ţărm
o întindere un
fluviu de piatră

iartă-mă de pe acum
de sare spală-mă

nimeni nu tace nimeni nu spune
nimeni nu poate
nu-mi pare rău că am trecutmi oscuro

mi separo
mi oscuro da te
attraverso questo pensieroso pianto

leggi
chiudi i miei occhi
specchio mio tu

nessuna parola non empie il dolore
di averti raggiunto
il segreto di averti salvato
una volta nel passato

la nel passato c'e una riva
uno spazio un
fiume di pietra

perdonami adesso
lavami del sale

nessuno tace nessuno parla
nessuno puo
non sono triste per esser passataI'm getting dark

I part
I'm getting dark from you
by means of this thoughtful crying

read
close my eyes
mirror of mine you

no word fills the pain
of having you reached
the secret of having you saved
somewhere in the past

somewhere in the past
there is a shore
a space a
river of stone

forgive me now
wash me of salt

no one is silent no one speaks
no one can
I don't feel sorry that I have passed away
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...