28.01.2015

Ileana Mălăncioiu
ULTIMA AMINTIRE

Spaţiul devora toate lucrurile din el
priveam în tăcere în urma lor
spre locul acela unde nu se vede nimic
ca-n pîntecele unui animal incolor

care mistuie lumea şi flămînzeşte
în chiar vremea în care mănîncă
totul pînă la ultima fiinţă vie
şi pînă la ultima stîncă

în care a fost îngropat un om
şi pînă la ultima cruce
pusă în spatele său
nainte de-a se duce;

aşteptam cu spaimă să ne vină rîndul

se apropia fantastica oră
spaţiul devora toate lucrurile din el
şi ne uitam neputincioşi cum le devora.L'ULTIMO RICORDO

Lo spazio divorava tutte le cose
guardavo silenziosa dietro a loro
verso quel posto dove non si vede nulla
come nella ventre di un'animale incolore

che consuma il mondo e affama
proprio mentre mangia
tutto fino all'ultimo essere vivo
e fino all'ultima roccia

dove e stato seppellito un'uomo
e fino all'ultima croce
messa nelle sue spalle
prima di andarsene;

aspettavamo con paura di arrivare il nostro turno

si'avvicinava la fantastica ora
lo spazio divorava tutte le cose
e guardavamo impotenti come le divorava.THE LAST MEMORY

The space was devouring all the things
I was looking in silence after them
towards that place where nothing is seen
as in the womb of an colourless animal

which consumes the world and gets hungry
just as it is eating
all as the last being
and as the last rock

where was burried a man
and as the last cross
put on his shoulders
before he had gone away;

we were waiting wth fear to come our turn

the fantastic hour was coming near
the space was devouring all the things
and we were looking helplessly as it was devouring them.

23.01.2015

Ion Miloş
ZIUA MORŢILOR

Astăzi stau la aceeaşi masă
Viii şi morţii
Mănîncă amintiri şi beau lacrimi
Timpul arde în lumînări
La despărţire
Cei vii au şoptit celor morţi:
Aveţi grijă la ce veţi vorbi la înviere
Fiindcă tot ce veţi spune
Va fi folosit împotriva voastră.IL GIORNO DEI MORTI

Oggi stanno alla stessa tavola
I vivi ed i morti
Mangiano ricordi e bevono lacrime
Il tempo brucia nelle candele
Separandosi
I vivi hanno mormorato ai morti:
Badate bene che cosa parlate nel giorno del risurrezione
Perche tutto che direste
Sara usato contro di voi.THE DAY OF THE DEAD

Today stand at the same table
The living and the dead
They eat memories and drink tears
The time burns in the candles
Parting the living whispered to the dead:
Be careful what you say at resurrection day
Because all you will say
Will be used against you.

19.01.2015

Valeriu ButulescuIMENSITATEA PUNCTULUI

In zadar freamătă pădurea
vîntul va trece iar

pasărea se înalţă

pe pămînt 
umbra ei se tîrăşte

nu va zbura mai repede 
ca vîntul
cel dus de vînt.L'IMMENSITA DEL PUNTO

In vano freme il bosco
il vento passera ancora

l'uccello si alza

sulla terra
la sua ombra trascina

non volera piu presto
del vento
quello portato dal vento.THE IMMENSITY OF THE POINT

In vain the woods is rustling
the wind will pass again

the bird rises

on the ground
its shadow creeps

it will not fly more quickly
than the wind
that who is carried by the wind.

15.01.2015

Gellu NaumCAII DE GHEAŢĂ

Curînd totul se va termina
şi vom călători împreună departe în ger
pe o nesfîrşită cîmpie
pînă cînd caii noştri de gheaţă vor necheza
pînă cînd caii noştri de gheaţă se vor topi sub noi.I CAVALLI DI GHIACCIO

Fra poco tutto finira
e viaggeremo insieme lontano nell freddo
su una sconfinata pianura
fino che i nostri cavalli di ghiaccio nitrirano
fino che i nostri cavalli di ghiaccio scioglierano sotto di noi.THE HORSES OF ICE

Soon everything will finish
and we shall travel together far away in the frost
on a endless plain
untill our horses of ice will neigh
until our horses of ice will melt under us.

10.01.2015

Eusebiu CamilarFRUNZE

Cad clipele, cad frunze, ca dintr-un pom ceresc.
Deopotrivă toate sub talpa mea foşnesc...

În palmele întinse le prind necontenit,
Aşa cum cad, cu pete de soare veştejit.

Cad foşnitoare frunze sau clipele se cern?
Odată, la picioare speram să ţi le-aştern.

Deopotrivă, toate sub talpa mea foşnesc,
Din mîna mea căzute sau dintr-un pom ceresc.FOGLIE

Cadono gli attimi, foglie, come da un celeste albero.
Tutte insieme sotto la mia suola stan frusciando...

Nelle mie distese palme le prendono continuamente,
Cosi come cadono, con macchie di sole appassito.

Cadono fruscianti foglie oppure gli attimi si stacciano?
Una volta, ai tuoi piedi speravo di cospargerli.

Tutte insieme sotto la mia suola stan frusciando,
Cadendo dalla mia mano o da un albero celeste.LEAVES

The moments are falling, leaves, as from a heaven tree.
Under my sole they are rustling all together...

In my open palms I continuously catch them,
As they are falling, with spots of withered sun.

Are they falling rustling leaves or are the moments drizzling?
Once at your feet I hoped to put them all.

Under my sole they are rustling all together,
Falling from my hand or from a heaven tree.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...