18.04.2014

Nichita StănescuRUGACIUNEA

Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri.

Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi inima
şi toarnă-mi aburul sufletului
printre degetele tale.

Iartă-mă şi ajută-mă
şi ridică de pe mine
trupul cel nou care-mi apasă
trupul cel vechi.

Iartă-mă şi ajuta-mă
şi ridică de pe mine
îngerul negru
care mi-a îndurerat caracterul.LA PREGHIERA

Perdonami e aiutami
e lava il mio occhio
e volta la mia faccia
verso l'invisibile spuntar nelle cose.

Perdonami e aiutami
e lava il mio cuore
e versa il vapore dell'animo
tra le tue ditta.

Perdonami e aiutami
e solleva da me
il nuovo corpo che preme
il mio vecchio corpo.

Perdonami e aiutami
e solleva da me
l'angelo nero
che addoloro il mio caractere.
THE PRAY

Forgive me and help me
and wash my eye
and turn my face
to the invisible rising  within the things.

Forgive me and help me
and wash my heart
and pour the vapor of my soul
through your fingers.

Forgive me and help me
and take from me
the new body that press
and crush my old body.

Forgive me and help me
and take from me
the dark angel
that pains my character.

17.04.2014

Vintilă Horia

                       
ÎNCHINARE

Prin tîrguri, Doamne, sufletul mi-alunec
Şi printre oameni în zadar Te caut.
Mi-e glasul rupt şi răguşit : un flaut
Cu sunetul răpus de prea mult cîntec.

Te-aştept în dimineţi întunecate,
Prin zgomotul răscrucilor umblate
Şi-am obosit de cînd Te caut, Doamne,
Prin zvon de ierni şi prin uscate toamne.

Nu vezi ? Sunt singur si prea greu mi-e scrisul
De-a nu Te fi-ntîlnit în nici o cale.
Dă-mi semn să-nchin Minunaţiei Tale,
Condeiul greu, poemele si visul.

Fă-mi glasul drept si coardele sonore,
Cuprinde-mi fruntea-n mîini de aurore
Şi lasă-mă pe albul unei pagini
Să mă culeg sfios dintre paragini.INCHINO

Nelle citta, Signore, il mio animo faccio andare
E tra la gente Ti cerco in vano.
La mia voce e debole e rauca: un flauto
Dal suono stanco per tanto cantare.

Ti aspetto nei mattini scuri,
Nei rumori degli incrocci viaggiati
E sono stanco di cercarti , Signore,
Nel clamore dell'inverno e secchi autunni.

Non vedi? Solo sono e difficile il mio scritto
Per non averti incontrato nella mia strada.
Fammi un cenno per chinare alla Tua Meraviglia,
La mia pesante pena,le poema e il sogno.

Fa la mia voce vera e sonore le mie corde,
Cingi la mia fronte con mani d'alba
E lasciami sul bianco d'un foglio
Raccogliermi timidamente dalle rovine.WORSHIP

In the towns, Lord, my soul I slip
And among people I look for You in vain.
My voice is hoarse and broken : a flute
Whose sound has died of too much singing.

I wait for You in gloomy mornings,
In the rumor of the traveled crossroads,
And I got tired since I look for You, Lord,
In the sound of winters and dry autumns.

Don't You see ? I'm lonely and my writing is so hard
Of not meeting You on any path.
Give me a sign to worship to Your Wonder
My hard pen, my poems and my dream.

Make my voice right and my strings sound,
Embrace my forehead in hands of dawn
And let me on the white page
Gather myself up from the ruins.

16.04.2014

Vasile VoiculescuDE PROFUNDIS

Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine,
Pentru că m-ai svîrlit am căzut...
Aşa strigă toată eternitatea din mine.
Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine,
Sfînt am fost, sfînt rămîn, ca la început,
Vina mea s-a iscat în lut.
Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine :
Cine, Doamne, mă va pune la loc ? Cine ?
Nu dragoste, nu milă, nu iertare,
Vreau dumnezeiasca mea stare,
Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut,
Întregeşte-mă şi întregeşte-te, Doamne, iar cu mine.DE PROFUNDIS

Ho caduto, perche mi hai strappato da Te,
Perche mi hai gettato via, ho caduto...
Cosi grida tutta l'eternita dentro di me.
Empimi di pecato, empimi di vergogna,
Santo ero, santo resto, come al principio,
La mia colpa e spuntata dal loto.
Io, la tua quarta ipostasi, grido dalle rovine:
Chi,Signore, mi mettera a posto? Chi?
Non amore, non carita, non perdono,
Voglio il mio divino stato,
Dammelo, dammi indietro quello che ho avuto,
Completami, e completati, Signore nuovamente con me.
DE PROFUNDIS

I fell, because You have snatched me from You,
Because You have thrown me I fell...
So cries all the eternity inside me.
Fill me with sin, fill me with shame,
I was holy, holy I stay, as before,
My fault arose in the clay.
I, Your fourth aspect, scream from the ruins :
Who, Lord, will put me back ? Who ?
Nor love, nor mercy, nor forgiveness,
I only want my godly status,
Give it to me, give me back what I had,
Complete me and complete Yourself, Lord, with me again.

15.04.2014

Ion VineaRUGĂ

Doamne, tu eşti cel din urmă gînd,
mergi înaintea mea
cînd mă cheamă steaua cea rea
şi duşmanul pîndind aţintit la pămînt.

Singur în noaptea exilului sunt
fără arme, fără poruncă, fără pîine.
Să mă pierd de mine însumi aş vrea,
dar mă urmează viaţa ca un cîine.

Doamne, mergi înaintea mea
ca un înger cu sabia de lumină.
Voi sparge prin beznă cărarea grea
pas cu pas : ca un viteaz, ca un drumeţ, ca un tîlhar,
după legile acestui negru hotar
de dibuiri, de încleştări, de viclenie,
pînă la capăt. De un cîntec noaptea va fi plină.
Căile tale toate duc în lumină.PREGHIERA

Dio, tu sei l'ultimo pensiero,
vai davanti a me
quando mi chiama la cattiva stella
e il nemico spia nella terra.

Solo nella notte dell'esilio sono
senza armi, senza comando, senza pane.
Perdermi da me stesso vorrei,
ma m'insegue la vita come un cane.

Dio, vai davanti a me,
come un'angelo con spada di luce.
Apriro nel buio la difficile strada
passo a passo: come un prode, come un viaggiatore, come un ladro,
secondo le leggi di questa nera frontiera
di brancolamenti,di aggrappamenti, d'astuzia,
fino alla fine. Di una canzone la notte sara piena.
Tutte le tue vie portano alla luce.
PRAYER

Lord, you're my last thought,
walk before me
when the bad star are calling me
and my enemy is watching on the ground.

Alone in the night of exile I am,
without arms, without commend, without brad.
To lose me from myself I would,
but life follows me like a dog.

Lord, go before me
like an angel with a sword of light.
I'll break through the dark the heavy path
step by step : like a brave, like a traveler, like a thief,
according to the laws of this black border
of doubts, of battles, of cunning,
until the end. Of a song the night will be full.
All your ways are leading in the light.

13.04.2014

Ion Miloş

DIMINEAŢA

Lumea îşi spală faţa cu lumină
Dumnezeu scoate minunile din ape
Eu stau de vorbă cu tăcerea
Există muzică şi-n lucrurile mute
În lunecarea leneşă a norilor
Şi în dorinţa stîncilor să zboare.IL MATTINO

Il mondo lava il suo viso con luce
Dio porta fuori i miracoli dalle acque
Io sto parlando col silenzio
C'e musica anche nelle cose taciute
Nel lento scivolare delle nuvole
E nel desiderio di volare delle roccie.THE MORNING

The world washes its face with light
God takes out the miracles from the waters
I am talking to the silence
There is music in the silent things
In the slow shifting of the clouds
And in the striving of the rocks for flying.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...