31.10.2011

Emil Botta


CLIPEI

Necunoscută clipă ce treci
prin valea delicatului Prier,
îngerilor nu eşti necunoscută ;
se vorbeşte de tine în cer !
Eşti tu, preacurata, clipa aceea
care-mi luci ca o stea orbitoare.
De ce, cînd sufletul meu te-a cuprins,
o, de ce te-ai stins
tu, clipa aceea ?
Dar îngerul care veghea
sub al nopţilor sublim policandru,
acel copilandru ce ne urma
în peregrinările noastre,
Tu, clipa aceea ! striga,
Tu, clipa aceea ! striga către astre.
Şi mereu te cheamă, să ştii,
ale copilandrilor-îngeri trompete argintii.


TO THE MOMENT

Unknown moment that pass
across the valley of the delicate April,
to the angels you are not unknown ;
it is spiking of you in heaven !
It is you, the purest, that moment
that shined to me like a blinding star.
Why, when my soul embraced you,
oh, why did you estinguish
you, that moment ?
But the angel who was watching
under the sublime candelabrum of the nights,
that child who was following us
in our wanderings,
You, that moment ! he was shouting,
You, that moment ! he was shouting to the stars.
And continuously are calling you
the silver trumpets of the child-angels.

30.10.2011

Mihai Ursachi


ELI, ELI...

Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi...

Căci la picioarele sale nu au să plîngă aducătoare de mir,
şi nici un apostol nu-i va vesti mîntuirea...
În pînza eternă pe dînsul nu-l înfăşoară
şi nimeni n-a ars pentru el mirodenii şi smirnă.
Părintele său îşi întoarce privirea în nouri,
cînd el, dîndu-şi sufletul, roagă iertare...

O, sîngele său picurînd în ţărîna fierbinte,
nu naşte altare de purpură şi nu se preface-n
orgii de garoafe aprinse...Iar cele trei lacrimi
nu s-au făcut mărgărint.

Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi...


ELI, ELI... 

Eternal night for that crucified in himself...

Because at his feet will not weep the bringers of chrism
and no apostle will proclaim his salvation...
In the eternal cloth will not wrap him
and no one will burn for him spices and myrh.
His father turns his eyes in the clouds
when he, giving his soul, is praying for mercy...

Oh, his blood dropping in the hot dust
doesn't give birth to altars of purple and doesn't change in
orgies of bright carnations..And the three tears
don't turn into pearls.

Eternal night for that crucified in himself...

29.10.2011

Ion Pillat


CÎNTEC DE VREMELNICIE

Suflet : cer întins pe-o seară
Tristă ca un zvon de-argint,
Prin ce magic labirint
Paserile-n tine zboară ?
Zile cu obraz de moarte
Şi cu zîmbetul fugar,
Vreme, fumuriu ogar !
Ce aproape, ce departe...
Dau să scap - de tine nu pot.
De-nflorire şi de spini
Stau legat cu rădăcini,
Trainic, ca de cer, un clopot.

Scriu - şi litera îngheaţă.
Cînt - şi sunetele pier.
În cenuşă doruri cer
Veşnicie şi viaţă.
Cresc prin foile uscate
Viorele, flori adînci.
Primăvara să n-o plîngi,
Nici iubirile brumate.
Suflete prin tine zboară
Toamne, frunze, amintiri...
Au fost vis şi ispitiri :
Fă-le aripa uşoară.


SONG OF TRANSIENCE

Soul : sky lying on one night
Sad like a silver rumor,
Through what magic labyrinth
Birds are flaying inside you ?
Days with deadly faces
And a fugitive smile,
Weather, a smoky gray hound !
How close, and how far...
I try to escape - but of you I can't.
Of blossoms and thorns
I am bound by roots
Firmly like a bell of heaven.


I am writing - and my letter is feezing.
I am singing - and my sound is perishing.
In the ashes longings are demanding
A life and an eternity.
Among the dry leaves are growing
Violets, deep flowers.
Hence don't cry for the lost spring
Either for the nipped loves.
Soul, across you are flying
Autumns, leaves and memories...
They were dreams and temptations :
Make their wings be light.

01.10.2011

Ion MiloşGÎNDUL ŞI INIMA

Gîndul e de aceeaşi natură cu soarele
Luminează cu umbre
Lumea ar trebui trăită cu inima
Numai inima poate să simtă
Ceea ce gîndul nu-i în stare să vadă
Însă fără gînd
Inima vede umbrele mari
Chiar şi atunci
Cînd sunt departe de ţintă
Şi cade în flăcări
Şi arde.


THE THOUGHT AND THE HEART

The thought is of the same nature with the sun
It is lighting with shadows
The world must be lived with the heart
Only the heart can feel
What the thought isn't able to see
But without the thought
The heart sees great shadows
Even when
They are far away from the target
And it falls in flames
And it burns.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...