28.01.2014

Mircea Ivănescude-a baba oarba


întunericul, Doamne, întunericul pe ochii larg

deschişi, care ar trebui să vadă şi care
ar trebui să răsfrîngă ceea ce este în jur, adevărat,
fals. - şi cu mîinile întinse. beznă.
adică nimic.mergînd cu mîinile întinse
într-un gol, unde nu există mişcare. - doar că
să-ţi laşi bezna aceasta pe faţă - nimicul
aşteptînd, veşted, în jur - şi mergi.
fără să mergi, fără să mergi - un timp care nu mai e timp.
şi la urmă, cineva aprinde lumina. a fost numai o glumă.
în jurul tău sunt obiectele la fel de adevărate,
şi ochii văd acum - şi mîinile, le-ai putea 
întinde, să atingi unul sau altul din lucrurile
din jurul tău.


a mosca cieca


il buio, Signore, il buio sugli occhi 

aperti, quali dovrebbero vedere e quali
dovrebbero reflettere che cosa sia intorno, vero,
falso. - e con le mani tese. buio.
cioe nulla. camminando alle mani tese
nel vuoto, dove non c'e movimento. - soltanto che
devi lasciare questo buio sulla faccia - il nulla
aspettando, secco, intorno - e cammini
senza camminare, senza caminare - un tempo che non e piu tempo.
e alla fine, qualcuno accende la luce. e stato solo uno scherzzo.
intorno a te sono gli oggetti sempre veri,
e gli occhi adesso vedono - e le mani, potresti
tenderle, a toccare una o l'altra delle cose
intorno.blind man's bluff


the dark, Lord, the dark upon the open

eyes, which should see and which 
should reflect what is around, true,
false. - and with the hands hold out. darkness.
that is nothing. walking with the hands hold out
in the void, where there is no movement.- you
must let this darkness upon your face - the nothingness
waiting, faded, around. - and you walk
without walking, without walking - a time that is not a time anymore.
and in the end, someone switches on the light.it was only a joke.
around you  there are the objects as true as always,
and the eyes can see now - and the hands, you would 
hold them out now, to touch one or another thing
around.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...